học solidwork12

Bài 12: Làm quen với môi trường lắp ráp | Tự học Solidworks 2020

Xem bài 11 tại đây Cung cấp các khóa học về Solidworks, NX, Solid Edge từ cơ bản đến nâng cao. Các khóa học gia công SolidCam, Nx Cam, MaterCam. Đội ngũ giảng viên và giáo trình chính hãng Giới thiệu việc làm phù hợp sau khóa học tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước. … Continue Reading »

học solidwork11

Bài 11: Mẹo và phương pháp thiết kế chi tiết | Tự học Solidworks 2020

Xem bài 10 tại đây Cung cấp các khóa học về Solidworks, NX, Solid Edge từ cơ bản đến nâng cao. Các khóa học gia công SolidCam, Nx Cam, MaterCam. Đội ngũ giảng viên và giáo trình chính hãng Giới thiệu việc làm phù hợp sau khóa học tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước. … Continue Reading »

học solidwork10

Bài 10: Nhóm lệnh hiệu chỉnh Rib, Draft, Shell, Wrap | Tự học Solidworks 2020

Xem bài 9 tại đây Cung cấp các khóa học về Solidworks, NX, Solid Edge từ cơ bản đến nâng cao. Các khóa học gia công SolidCam, Nx Cam, MaterCam. Đội ngũ giảng viên và giáo trình chính hãng Giới thiệu việc làm phù hợp sau khóa học tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước. … Continue Reading »

học solidwork7

Bài 7: Tạo lỗ tiêu chuẩn bằng lệnh Hole Wizard – Tự học Solidworks 2020

Xem bài 6 tại đây Cung cấp các khóa học về Solidworks, NX, Solid Edge từ cơ bản đến nâng cao. Các khóa học gia công SolidCam, Nx Cam, MaterCam. Đội ngũ giảng viên và giáo trình chính hãng Giới thiệu việc làm phù hợp sau khóa học tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước. … Continue Reading »

học solidwork3

Học Solidworks – Bài 3: Nhóm lệnh hiệu chỉnh và ràng buộc đối tượng trong Sketch

Xem bài 2 tại đây Cung cấp các khóa học về Solidworks, NX, Solid Edge từ cơ bản đến nâng cao. Các khóa học gia công SolidCam, Nx Cam, MaterCam. Đội ngũ giảng viên và giáo trình chính hãng Giới thiệu việc làm phù hợp sau khóa học tại các doanh nghiệp trong và ngoài … Continue Reading »

học solidwork bài 2

Học Solidworks – Bài 2: Nhóm lệnh vẽ cơ bản trong môi trường Sketch của Solidworks 2020

Xem bài 1 tại đây Cung cấp các khóa học về Solidworks, NX, Solid Edge từ cơ bản đến nâng cao. Các khóa học gia công SolidCam, Nx Cam, MaterCam. Đội ngũ giảng viên và giáo trình chính hãng Giới thiệu việc làm phù hợp sau khóa học tại các doanh nghiệp trong và ngoài … Continue Reading »