Dịch vụ viết Post Processor cho các máy 3 – 5 trục trên phần mềm NX

Hiểu về Post processor ? Post Processor ứng dụng để chuyển đổi các đường chạy dao (toolpath) được tạo trên phần mềm NX sang các chương trình NC để các hệ điều khiển trong các máy CNC có thể đọc, hiểu di chuyển các đường chạy dao theo các đường dao đã được lập trình … Continue Reading »